Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor FritsvanSambeek.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

FritsvanSambeek.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de door u aangevraagde werkzaamheden. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie, tijdens huisbezoeken en telefonisch.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gegevens worden bewerkt en beheerd in een ICT-systeem en waartoe wij alleen toegang hebben.

FritsvanSambeek.nl heeft passende technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

FritsvanSambeek.nl verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de door u aangevraagde werkzaamheden.

De noodzakelijke gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze partners en onze medewerkers.

Bewaren van persoonsgegevens

Op de website kunt u ons via een contactformulier benaderen. Deze informatie wordt als email aan ons verzonden.
FritsvanSambeek.nl. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elke geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Website en Cookies

Onze website maakt gebruik van tracking cookies.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzake in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken per e-mail sturen aan info@fritsvansambeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzake, correctie, beperking, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens door u is gedaan, controleren wij uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

How do we handle personal data?

Careful handling of personal data is of great importance to FritsvanSambeek.nl. Personal data is therefore carefully processed and secured. We hereby adhere to the laws and regulations in the field of the protection of personal data, such as the General Data Protection Regulation (AVG).

Which personal data do we process?

FritsvanSambeek.nl processes your personal data because this is necessary for carrying out the work you have requested. Below you will find an overview of the personal data that we process:

  • Name and address data;
  • telephone number;
  • e-mail address;
  • other personal data that you actively provide, for example on our website, in correspondence, during home visits and by telephone.

Security of personal data

The data is processed and managed in an IT system and to which we only have access.

FritsvanSambeek.nl has taken appropriate technical measures to protect the personal data against loss or against any form of unlawful processing.

Exchange of personal data

FritsvanSambeek.nl never provides your personal data to third parties, unless this is necessary for the execution of the work you have requested.

In that case, the necessary information is only provided to our partners and our employees.

Storage of personal data

On the website you can contact us via a contact form. This information is sent to us as an email.
FritsvanSambeek.nl. does not store personal data for longer than necessary for the purposes for which the data are processed, and in any case as long as specific regulations require.

Website and Cookies

Our website uses tracking cookies.

Your privacy rights

You are entitled to your personal data and you have the right to request correction, limitation, deletion and transfer of your personal data. Finally, you can object to the use of your data.

If the processing of your data is based on permission, you can revoke this permission at any time.

You can send your written requests or questions regarding privacy-related matters by e-mail to info@fritsvansambeek.nl.

To ensure that the request for, correction, limitation, deletion and / or transfer of your personal data has been made by you, we verify your identity. This is to protect your privacy.

Amendments

We reserve the right to make changes to the Privacy Statement. Therefore, regularly check the Privacy Statement for an update to our privacy policy.

 

 

FritsvanSambeek.nl