Een portfolio maken is de eerste stap richting een succesvolle modellencarrière. Je geeft de opdrachtgever hiermee een goede eerste indruk. Het is de kunst om zoveel mogelijk afwisseling te laten zien in zo min mogelijk foto’s (8-15). Een goede portfolio bevat geen honderden foto’s. Modellenbureaus en opdrachtgevers hebben geen tijd en zin om door talloze foto’s te bladeren of scrollen. Voeg kleurenfoto’s toe, maar zeker ook een aantal zwart-wit afbeeldingen. Een close-up waarop je geen make-up draagt is onmisbaar. De opdrachtgever kan zo direct bepalen of je gezicht geschikt is voor de klus. Voeg naast close-ups ook overzichtsfoto’s toe.

Een portfolio maken kost tijd, maar een goede verzameling foto’s zal je zeker aan werk helpen!

Welke type foto’s

Wring jezelf niet in moeilijke poses, maar neem een natuurlijke houding aan. Zorg dat je rechtop staat en lach niet te overdreven. Meestal zijn er meerdere foto’s nodig maar de Om een goed beeld te geven van wat je kunt, is het slim om verschillende type foto’s in je portfolio te hebben. Zorg in ieder geval dat je de volgende foto’s in je portfolio hebt:

 • close-ups;
 • foto’s waar je helemaal op staat;
 • foto’s fashion style;
 • foto’s in badkleding;
 • foto’s in studio;
 • foto’s op locatie.

Variatie is belangrijk.

Varieer zo veel mogelijk en let daarbij onder andere op:

-hoeveel van je is er te zien, alleen je gezicht of sta je er van top tot teen op.
-verschillende poses zoals bv van voren, van achter omkijkend en van opzij.
-verschillende gezichtsuitdrukkingen, lachend, dromerig of arrogant zijn er een paar.
-Make-up, veel, weinig en helemaal geen.

Probeer ook te variëren in:

 • zwart wit en kleur en diverse soorten outfits.
 • verschillende fotostijlen en fotografen.

Als je meer werk in je portfolio steekt zal je meer opvallen en zien modellenbureaus en opdrachtgevers dat je serieus aan je carrière werkt en dus heb je meer kans op opdrachten

Hou je portfolio up to date.

Je hebt nu een mooie portfolio maar werkt weer wat langer als model. Dus heb je ook meer werk om te laten zien. Verwijder dan foto’s die ouder dan 2 jaar zijn. Zie je er anders uit doordat je bv korter haar hebt, pas dan je portfolio daar op aan.

Creating a portfolio is the first step towards a successful modeling career. You give the client a good first impression. The trick is to show as much variety as possible in as few photos as possible (8-15). A good portfolio does not contain hundreds of photos. Model agencies and clients do not have the time or desire to browse or scroll through countless photos. Add color photos, but certainly also some black and white images. A close-up on which you do not wear makeup is indispensable.

The client can thus directly determine whether your face is suitable for the job. In addition to close-ups, also add overview photos.

Creating a portfolio takes time, but a good collection of photos will certainly help you find work!

What type of photos

Do not squeeze yourself into difficult poses, but adopt a natural attitude. Make sure you stand upright and don’t laugh too much. Usually several photos are needed but to give a good idea of ​​what you can do, it is smart to have different types of photos in your portfolio. Make sure you have the following photos in your portfolio:

 • close-ups;
 • photos that you are completely on;
 • photos fashion style;
 • photos in swimwear;
 • photos in studio;
 • photos on location.

Variation is important.

Vary as much as possible, paying attention to:

– how much of you is there, only your face or you stand on it from head to toe.
– various poses such as from the front, looking from behind and from the side.
– various facial expressions, smiling, dreamy or arrogant, there are a few.
-Make-up, many, few and none at all.

Also try to vary in:

black and white and color and various types of outfits.
different photo styles and photographers.

If you put more work into your portfolio you will notice more and see model agencies and clients that you are working seriously on your career and so you have more chance of assignments

Keep your portfolio up to date.

You now have a nice portfolio, but you work a little longer as a model. So you also have more work to show. Then delete photos that are older than 2 years. If you look different because, for example, you have shorter hair, adjust your portfolio accordingly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG FOTOSHOOT