Het contract bij een Time For Picture (TFP ) shoot is een belangrijk onderdeel, en vaak vergeten. Een TFP shoot houdt in dat iedereen zijn of haar bijdrage levert aan de foto shoot. Het eindresultaat mag iedereen gebruiken. Maak daar goede afspraken over?

De foto’s van de shoot vallen standaard onder het auteursrecht en zijn dan ook eigendom van de fotograaf.

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden de foto’s te gebruiken voor commerciële publicatie, ook op internet.

Wel krijg je het aantal afgesproken foto’s digitaal van mij, zodat je afdrukken kan maken voor eigen gebruik of publicatie op FB, instagram of je eigen website.

Voor de extra bestellingen van foto’s zijn kosten verbonden voor bewerkingstijd, deze kosten zijn 5.00 euro per foto.

Voor de rechten en plichten van fotograaf en model hanteer ik een contract.

Minderjarig

Voor elke fotosessie is het tekenen van de modelcontract een voorwaarde. Indien je nog geen 18 jaar bent, dienen je ouders of wettelijke vertegenwoordigers vooraf toestemming te geven door mee te tekenen op het contract.

AFZEGGEN

Mocht u verhinderd zijn voor een geplande foto shoot en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeven, dan breng ik u geen kosten in rekening.

Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €75,- in rekening gebracht.

 

   voorbeeld contract Nederlands

The contract for a Time For Picture (TFP) shoot is an important part, and often forgotten. A TFP shoot means that everyone contributes to the photo shoot. Anyone can use the end result. Make good agreements about this?

The photos of the shoot are standard copyright and are therefore the property of the photographer.

Without prior permission it is forbidden to use the photos for commercial publication, also on the internet.

You do, however, receive the agreed number of photos digitally from me, so that you can make prints for your own use or publication on FB, instagram or your own website.

For the additional orders of photos, costs are associated with processing time, these costs are 5.00 euros per photo.

I use a contract for the rights and obligations of photographer and model.

Minor

For each photo session, signing the model contract is a condition. If you are not yet 18, your parents or legal representatives must give permission beforehand by signing on the contract.

NO SHOW

If you are unable to attend a planned photo shoot and pass this on more than 24 hours in advance, I will not charge you any costs.

If you cancel less than 24 hours in advance, or do not cancel, an amount of € 75 will be charged.

 

 

   example contract English

LET OP!

NO SHOW:

Mocht u verhinderd zijn voor een geplande foto shoot en dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeeft, dan breng ik u geen kosten in rekening. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet afzegt, wordt een bedrag van €75,- in rekening gebracht.

If you are unable to attend a planned photo shoot and pass this on more than 24 hours in advance, I will not charge you any costs. If you cancel less than 24 hours in advance, or do not cancel, an amount of € 75,- will be charged.