Renee-307
Zintle 1st-218
Olga 1st -46
Yana 2nd soot-263

Het contract bij een Time For Picture (TFP) -shoot is een belangrijk onderdeel en wordt vaak vergeten. Een TFP-shoot houdt in dat iedereen meewerkt aan de foto shoot, en dat Iedereen het eindresultaat mag gebruiken. Maak hierover dus goede afspraken.

De foto's van de shoot zijn standaard auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van de fotograaf.

Zonder voorafgaande toestemming is het verboden de foto's te gebruiken voor commerciële publicatie, ook niet op internet, en naamsvermelding van de fotograaf is verplicht.

Het aantal afgesproken foto's ontvang je digitaal, zodat je prints kunt maken voor eigen gebruik of publicatie op FB, Instagram of je eigen website.

Voor het bijbestellen van foto's worden kosten voor bewerking gerekend, deze zijn € 10.00 per foto.

Voor iedere shoot wordt er gebruik gemaakt van een contract, zodat het duidelijk is welke de  rechten en plichten zijn van fotograaf en model.

MINDERJARIG

Het ondertekenen van het modelcontract is een voorwaarde voor iedere fotosessie. Als je nog geen 18 jaar bent, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordigers vooraf toestemming geven door het contract te ondertekenen.

ANNULEREN

Als je een geplande shoot niet kunt bijwonen en ons meer dan 48 uur van tevoren op de hoogte stelt, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren, of bij geen annulering  wordt een bedrag van € 90,00 in rekening gebracht.

Voorbeeld TFP Contract

Dit is een overeenkomst tussen de fotograaf en het model voor een fotoshoot op basis van Time For Photo (TFP). Dit betekent dat de fotograaf en het model geen financiële vergoeding krijgen voor de fotoshoot, maar dat het model een afgesproken aantal foto's krijgt die hij/zij mag gebruiken voor zijn/haar portfolio of persoonlijke doeleinden.

Ondergetekende:

Naam: Frits van Sambeek
Adres: Dorpsweg 49a
Postcode/plaats 4122GE Zijderveld
Tel 06-11044369

Website www.fritsvansambeek.nl
Mail naar info@fritsvansambeek.nl

Hierna te noemen “Fotograaf”, waaronder steeds wordt verstaan: amateurfotograaf

Aan de ene kant, en

Naam
Geslacht / Geboortedatum
Telefoon / E-mailadres
Adres  / Plaats
Postcode  / Land

Hierna te noemen “Model” waaronder steeds wordt verstaan: niet-professioneel(e) model(len).

Gaat ermee akkoord dat onder de onderstaande voorwaarden het Model voor de Fotograaf zal poseren en dat er foto's worden gemaakt door de Fotograaf van het Model, en ga akkoord met de tekst en inhoud van deze overeenkomst door middel van het aanvinken van de vraag "akkoord met contract".

Datum, tijd en plaats: nader overeen te komen.

De voorgestelde en overeengekomen poseercategorie(en) is/zijn:

.....................

Met betrekking tot foto’s (serie) die in overleg zijn gemaakt tijdens de shoot in een aanvullende poseercategorie die niet in dit contract is opgenomen, wordt gesteld dat deze onderdeel is van deze overeenkomst. Anders bij een enkele foto in een niet overeengekomen categorie en zondert akkoord van model is genomen wordt uitdrukkelijk bepaald dat elke vorm van gebruik van deze foto verboden is.

Compensatie (shoot op TFP)

Voor het maken van de beelden betaalt de fotograaf het model geen enkele vergoeding, noch vice versa, in welke vorm dan ook, behalve dat het model het overeengekomen aantal beeld(en) van de fotosessie in digitale vorm ontvangt in ruil voor de investering  van het model, zoals tijd, reiskosten en moeite. De levering van de afbeelding(en) zal zo spoedig mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen twee maanden na de fotosessie. Bij zeer bewerkelijke opdrachten kan in overleg van deze termijn worden afgeweken.

Selectie van foto's:

Het maximum aantal foto's is beperkt tot: 25

Binnen enkele dagen na de sessie, in ieder geval binnen een paar weken stuur ik je een overzicht van de door mij geselecteerde foto’s. Deze selectie stuur ik je in een overzicht print in PDF waarop de foto’s al met een basis retouchering en uitsnede zijn gemaakt. Van deze selectie kun je dan het aantal afgesproken foto’s uitkiezen, deze worden dan verder geretoucheerd en ontvang je deze dan digitaal (300 PDI) via een download server (WeTransfer)

Meer foto’s

Voor het bijbestellen van extra foto's worden kosten voor bewerking gerekend, deze zijn € 10.00 per foto.

Artikel 1 – Leeftijds- en identiteitsverificatie.

Het model moet voor de fotoshoot haar legitimatiebewijs tonen ter verificatie van zijn of haar identiteit en leeftijd. Zonder legitimatie geen fotoshoot!

Artikel 2 – Tekenbevoegdheid

Het model verklaart dat het van niemand toestemming nodig heeft om deze verklaring rechtsgeldig te maken. Indien het model minderjarig is, verklaren de ouder(s)/voogd of wettelijke vertegenwoordiger dit namens het model door deze verklaring mede te ondertekenen.

Artikel 3 – Privacyverklaring.

Vanuit het oogpunt van algemeen fatsoen zal de fotograaf de menselijke waarde en persoonlijke integriteit van het model niet aantasten. Het is niet toegestaan om enige mededeling te doen in het openbaar of op Sociale Media met betrekking tot persoonlijke en persoonlijke gegevens van deze shoot. Alle persoonlijke en persoonlijke gegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Dit betekent dat er op geen enkel moment informatie aan derden wordt verstrekt of op geen enkele manier beschikbaar wordt gesteld aan mensen die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Noch de fotograaf, noch het model, noch de ouder(s)/voogd zullen in de toekomst feiten en/of resultaten die direct verband houden met deze overeenkomst opzettelijk gebruiken ten nadele van de ander.

Artikel 4 – Beperkingen

Indien het model onder contract staat bij een modellenbureau, verklaart het model hierbij dat toestemming is verkregen voor het doen van deze fotosessie en/of dat er geen beperkingen of verplichtingen zijn opgelegd door derden die deze fotosessie of publicatie van de foto's zouden kunnen verhinderen of begrenzen.

Artikel 5 – Eigendom en auteursrecht

Het model heeft geen aanspraak op eigendom en/of copyright, noch op het bezit van de gemaakte afbeelding(en) in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Bewerken

Het staat de fotograaf vrij om elke foto die voortvloeit uit deze fotosessie op elke denkbare manier te bewerken, wijzigen en/of aan te passen.

Artikel 7 – Gebruik van afbeeldingen door het model

Het model mag de aangeleverde afbeelding(en) gebruiken voor persoonlijke promotiedoeleinden op de website en alle sociale media kanalen.

Artikel 8 – Gebruik van afbeeldingen door de fotograaf

De fotograaf behoudt zich het recht voor om de gemaakte beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, zowel privé als commercieel, inclusief zijn diensten, in welke vorm dan ook. De fotograaf publiceert geen persoonlijke informatie over het model. Op verzoek worden alle gepubliceerde of te publiceren afbeeldingen (na) aan het model geleverd.

Artikel 9 – Naamsvermelding

Bij elke plaatsing van de aangeleverde afbeelding(en) dient de naam van de fotograaf vermeld te worden als “fritsvansambeek.nl” en bij naaktfotografie “justnude.nl”. Indien dit niet mogelijk is, dienen de aangeleverde afbeelding(en) voorzien te zijn van de logo's van de fotograaf.

De fotograaf zal bij publicatie waar mogelijk de naam van het model vermelden.

Artikel 10 – Commercieel gebruik door een van de partijen

Noch het model, noch de fotograaf zal de foto's opzettelijk gebruiken om de andere partij schade toe te brengen. Commercieel gebruik door een van de partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Indien van toepassing overeengekomen vergoeding.

Artikel 11 – Opname werkproces

Tijdens de fotosessie kunnen foto- en/of video-opnamen worden gemaakt die het werkproces van de fotograaf vastleggen. Deze foto's worden niet aan het model geleverd en zijn bedoeld ter promotie van de fotograaf en worden niet aan derden geleverd of verkocht. De hier genoemde opnames vallen onder alle afspraken in dit contract.

Artikel 12 – Selectie en uitlevering

Het model kiest uit de door de fotograaf gemaakte selectie de te ontwikkelen afbeelding(en). De afbeelding(en) wordt/worden geleverd in het volgende formaat, namelijk 2000 pixels (langste zijde). Deze zijn voorzien van het logo van de fotograaf. Alle foto's die direct na de sessie met het model worden gedeeld (via WhatsApp en Email) zijn alleen ter inzage en mogen niet worden gedeeld. De zogenaamde contactfoto's (PDF-overzicht) mogen ook niet verder worden gedeeld, bewerkt of gepubliceerd en worden alleen gebruikt om foto('s) te selecteren. Alleen de foto's die na selectie en ontwikkeling aan het model worden geleverd (via WeTransfer als ZIP-bestand) mogen conform gebruik worden gedeeld.

De uiteindelijke geleverde afbeeldingen mogen niet verder worden bewerkt en mogen alleen worden gebruikt zoals aangeleverd. Vergroting of verkleining met dezelfde verhoudingen is toegestaan.

Artikel 13 – Kwaliteit en Garantie

Het Model accepteert dat op de kwaliteit van de tijdens de opname gemaakte foto’s geen garantie zal worden gegeven. De Fotograaf aanvaardt dat er geen garantie wordt gegeven op het poseren van het Model. Beiden erkennen dat tekortkomingen in het poseren en/of de kwaliteit van de gemaakte opname geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Het Model zal evenmin enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kunnen eisen indien de fotosessie niet kan doorgaan, of indien de foto's uitvallen, beschadigd of gewist worden.

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbanken van Utrecht zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot deze overeenkomst. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Door middel van ondertekening verklaren beide partijen zich akkoord met de tekst en inhoud van deze overeenkomst.

 

Opgemaakt op dd:

Verzonden per e-mail, waarvan elke partij een exemplaar heeft ontvangen.

Ondertekening contract:

Door het aanvinken “Ik ga akkoord met de voorwaarden van dit contract” op het aanmeld formulier geeft het model zijn of haar akkoord en ondertekend digitaal het contract.:

Naam model - akkoord contract is aangevinkt

Uitleg categorie poseren:

  1. Portret / fashion: Hiermee worden foto's bedoeld waarop het model volledig gekleed is.
  2. Lingerie / Badkleding: Hiermee worden foto's bedoeld waarop het model geheel in badkleding of lingerie is afgebeeld. De tepels en/of schaamstreek zijn wel/niet zichtbaar afgebeeld op de foto.
  3. Topless: Dit zijn foto's waarop het model staat afgebeeld, waarbij de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn op de foto, terwijl de schaamstreek niet zichtbaar is op de foto.
  4. Bedekt naakt: Dit omvat foto's waarop het model is afgebeeld, waarbij de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar zijn op de foto, terwijl de schaamstreek niet geheel of gedeeltelijk zichtbaar is op de foto.
  5. Naakt: Hiermee worden foto's bedoeld waarop het model geheel of gedeeltelijk ontkleed is. Op de foto zijn de tepels en/of geslachtsdelen zichtbaar afgebeeld.
  6. Glamour: Hieronder wordt verstaan het opdelen van het model in divastijl. Doet zich voor als een dominant vampier, verleidelijke diva of filmster, ........
  7. Project / Overig: In te vullen

 

 

Translate »
error: Inhoud is beschermd !! Uw IP adres is opgeslagen.