Disclaimer voor fritsvansambeek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van fritsvansambeek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door FritsvanSambeek.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FritsvanSambeek.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FritsvanSambeek.nl.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van fritsvansambeek.nl op deze pagina.

Disclaimer for fritsvansambeek.nl

On this page you will find the fritsvansambeek.nl disclaimer, as made available by FritsvanSambeek.nl. In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only re-use the information on this website in accordance with the rules of mandatory law.

It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of FritsvanSambeek.nl. The intellectual property rests with FritsvanSambeek.nl.

No guarantee of accuracy

If applicable:

We strive for the most up-to-date website possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, we cannot accept liability for this.

The information and / or products on this website are offered without any form of guarantee and / or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-install these materials without prior notice. We accept no liability for any information that is on websites to which we refer via hyperlinks.

Amendments

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the fritsvansambeek.nl disclaimer on this page.